شامل مطالب آموزشی و سرگرمی

طــرح درس ســالانــه

  درس: آمار و مدلسازی           پایه : دوم انسانی        سال تحصیلی :   ۹۰-۸۹   هدف کلی : آشنایی با علم آمارو روشهای مطالعه آن

ماه

هفته

روز

فصل

موضوع درس

هدف ویژه درس

فعالیت های لازم

مهر

اول

 

اول

اندازه گیری و مدلسازی

آشنایی با مفهوم اندازه گیری و استفاده از مدلسازی در حل مسائل

گچ – تابلو - کتاب

دوم

 

دوم

حل تمارین ص ( 13) –  جا معه و نمونه

اشنایی با جامعه و نمونه برای بکارگیری در علم آمار و سرشماری

گچ – تابلو - کتاب

سوم

 

دوم

نمونه تصادفی –  حل تمارین ص ( 22و23)

آشنایی با نحوه انتخاب نمونه ها

بحث گروهی

چهارم

 

سوم

حل تمارین ص( 30و31) -  آزمون ماهانه

تثبیت یادگیری و تشخیص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان

طرح پنج سوال مهم

آبان

اول

 

چهارم

حل تمارین ص(36و39و40) –  متغیر های تصادفی

آشنایی با انواع متغیر ها

گچ – تابلو - کتاب

دوم

 

چهارم

دسته بندی  داده ها – حل تمارین ص( 51و52)

آشنایی با روش ها ی دسته بندی وطبقه بندی  داده ها

گچ – تابلو - کتاب

سوم

 

پنجم

انواع فراوانی ها

آشنایی با شکل های مختلف بیان داده ها

گچ – تابلو - کتاب

چهارم

 

پنجم

حل تمارین ص(61و62) – آزمون ماهانه

تثبیت یادگیری و تشخیص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان

طرح پنج سوال مهم

آذر

اول

 

پنجم

نمودارها وتحلیل داده ها- حل تمارین ص(84و85و86)

آشنایی با طرق مختلف نمایش داده ها جهت سهولت ارزیابی ها

گچ – تابلو - کتاب

دوم

 

پنجم

نمودار چند بر فراوانی –   نمودار دایره ای

آشنایی با طرق مختلف نمایش داده ها جهت سهولت ارزیابی ها

گچ – تابلو - کتاب

سوم

 

-

حل تمارین ص(94و95) - مرور دروس

تثبیت یادگیری

گچ – تابلو - کتاب

چهارم

 

-

آزمون  میان ترم  - رفع اشکالات احتمالی

تثبیت یادگیری و تشخیص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان

طرح پنج سوال مهم

دی

 

امتحانات نیمسال اول

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:7  توسط لیلا نرگسی  |